با توجه به رشد روزافزون شهر بندرعباس و لزوم تشکیل حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک و نظر به اهمیت بحث و لزوم تأسیس معاونتی مستقل برای ساماندهی مسائل ترافیک ، حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک در بهمن ماه 1374 فعالیت خود را آغاز کرد .

این معاونت به منظور هماهنگی و برنامه ریزی و کنترل عملکرد حمل و نقل و ترافیک شهر بندرعباس و با هدف اجرا و پیاده کردن طرح های تصویب شده معاونت حمل و نقل و ترافیک و همچنین نظارت بر پروژه های ترافیکی شروع به کار نمود در حال حاضر معاونت حمل و نقل و ترافیک دارای دو مدیریت برنامه ریزی و مهندسی ترافیک و مدیریت طراحی و ایمنی می باشد همچنین سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر بندرعباس  و سازمان اتوبوسرانی شهر و حومه بندرعباس و سازمان پایانه های مسافربری و سازمان حمل و نقل و ترافیک به صورت مستقل اما جز زیر مجموعه حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک و در راستای نیل به اهداف فوق فعالیت  می کنند .

با توجه به رشد روزافزون شهر بندرعباس و لزوم تشکیل حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک و نظر به اهمیت بحث و لزوم تأسیس معاونتی مستقل برای ساماندهی مسائل ترافیک ، حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک در بهمن ماه 1374 فعالیت خود را آغاز کرد .

این معاونت به منظور هماهنگی و برنامه ریزی و کنترل عملکرد حمل و نقل و ترافیک شهر بندرعباس و با هدف اجرا و پیاده کردن طرح های تصویب شده معاونت حمل و نقل و ترافیک و همچنین نظارت بر پروژه های ترافیکی شروع به کار نمود در حال حاضر معاونت حمل و نقل و ترافیک دارای دو مدیریت برنامه ریزی و مهندسی ترافیک و مدیریت طراحی و ایمنی می باشد همچنین سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر بندرعباس  و سازمان اتوبوسرانی شهر و حومه بندرعباس و سازمان پایانه های مسافربری و سازمان حمل و نقل و ترافیک به صورت مستقل اما جز زیر مجموعه حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک و در راستای نیل به اهداف فوق فعالیت  می کنند .