الف : مشخصات فردی

نام : عبدالحسین     نام خانوادگی : ارجمند       سال تولد : 02/05/1352

ب : وضعیت تحصیلی

مدارک تحصیلی :کارشناس ارشد عمران – سازه

 

 

 

ج : سوابق مسئولیتی

 • مسئول اداره ارزیابی
 • مدیر منطقه یک شهرداری
 • مدیر منطقه دو شهرداری
 • معاون برنامه ریزی و توسعه شهری
 • مشاور عالی شهردار و مدیر بافت فرسوده و تاریخی
 • سرپرست شهرداری بندرعباس

 

د : سوابق علمی و پژوهشی

 • کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان
 • ارائه مقاله نگاهی اجمالی بر انواع پیمان های ساخت با تمرکز ویژه بر روی پیمان های حجمی
  • ارائه مقاله ارزیابی چالشهای زیست محیطی شهری در راستای اصول توسعه پایدار
  • ارائه مقاله اسکان مجدد منازل در معرض خطر سکونت گاه های غیر رسمی
  • پایه یک نظام مهندسی و نظارت و طراحی