پروژه های اجرا شده مناسب سازی پلهای عابر پیاده به صورت رمپ

1- خیابان علی ابن ابیطالب

2-بلوار امام حسین (طلاییه فاز یک )

3-چهارصد دستگاه

 

پروژه در حال اجرا مناسب سازی پلهای عابر پیاده با آسانسور

1-مقابل ستاره جنوب

2-بلوار امام حسین مقابل انجمن ضایعات نخایی

 

نمونه ای از پروژه بلوار امام حسین مقابل انجمن ضایعات نخایی (در مرحله نسب )

---== عکس ==---

 

پروژهای خط کشی عابر پیاده 

منطقه

تعداد

متراژ

منطقه یک

19 مورد

925 مترمربع

منطقه دو

32 مورد

1874 مترمربع

منطقه سه

37 مورد

221 مترمربع

 

 

 

 

 

 

 

لیست پیاده رو سازی های اجرا شده

ردیف

نام پروژه

1

بلوار دانشمند

2

بلوار شهید بهشتی

3

بلوار سید جمال الدین اسد آبادی

4

خیابان طلوع

5

الهیه جنوبی

6

خیابان شهیداکبری

7

ضلع جنوبی بلوارپاسداران

8

بلوارامام موسی صدرمیانی وشمالی

9

بلوارساحلی حدفاصل بازارماهی فروشان

پروژه های اجرا شده مناسب سازی پلهای عابر پیاده به صورت رمپ

1- خیابان علی ابن ابیطالب

2-بلوار امام حسین (طلاییه فاز یک )

3-چهارصد دستگاه

 

پروژه در حال اجرا مناسب سازی پلهای عابر پیاده با آسانسور

1-مقابل ستاره جنوب

2-بلوار امام حسین مقابل انجمن ضایعات نخایی

 

نمونه ای از پروژه بلوار امام حسین مقابل انجمن ضایعات نخایی (در مرحله نسب )

---== عکس ==---

 

پروژهای خط کشی عابر پیاده 

منطقه

تعداد

متراژ

منطقه یک

19 مورد

925 مترمربع

منطقه دو

32 مورد

1874 مترمربع

منطقه سه

37 مورد

221 مترمربع

 

 

 

 

 

 

 

لیست پیاده رو سازی های اجرا شده

ردیف

نام پروژه

1

بلوار دانشمند

2

بلوار شهید بهشتی

3

بلوار سید جمال الدین اسد آبادی

4

خیابان طلوع

5

الهیه جنوبی

6

خیابان شهیداکبری

7

ضلع جنوبی بلوارپاسداران

8

بلوارامام موسی صدرمیانی وشمالی

9

بلوارساحلی حدفاصل بازارماهی فروشان